תנאי שימוש בפורטל האינטרנט Zaznoo.co.il

אתר Zaznoo.co.il (להלן: "האתר") הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל פורטל תרמילאות ונופש לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. האתר מנוהל על ידי ילן חברה לשיווק מוצרי דלק בע"מ (להלן: "החברה" ו/או "מפעילי האתר").

 

תקנון האתר (להלן: “התקנון”):

 1. השימוש באתר הינו בכפוף לתקנון ותנאיו מחייבים את כל המשתמשים באתר, משתמשים רשומים ולא רשומים כאחד. אם אינך מסכים/ה עם תנאים אלו, עליך להימנע מעשיית שימוש באתר ! צוות האתר רשאי לשנות את תקנון האתר מעת לעת וזאת ללא כל הודעה מוקדמת.
   
 2. כל פנייה בלשון זכר מתייחסת כמובן לשני המינים. השימוש בלשון זכר בתקנון נעשה מטעמי נוחות בלבד.
   
 3. מפעילי האתר רשאים לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר בקשר לכך.
   
 4. מפעילי האתר אינם מתחייבים שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, והאתר לא יהיה אחראי לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
   
 5. מבלי לגרוע מן האמור, החברה אינה אחראית לכל נזק - עקיף או ישיר - שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה ו/או בגין מידע ותכנים המועלים על ידי משתמשים ו/או מבקרים אחרים באתר ו/או שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים. החברה אינה מתחייבת על אמינותם, נכונתם, דיוקם ועמידתם של מידע ותכנים אלו בציפיות המשתמש.
   
 6. לתשומת לבך, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר באמצעות קישור זה - לתקנון.
   
 7. האתר וכל תוכנו מוגנים על פי חוק, זכויות היוצרים והקניין הרוחני מכל סוג שהוא הינם רכושם הבלעדי של בעלי האתר ו/או מי מטעמם. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר לרבות איקונים, לוגו, עיצוב, גרפיקה, איור, אפליקציות, קוד מקור וכו'' הם בבעלותם הבלעדית של בעלי האתר ו/או מי מטעמם. אין להעתיק ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לשכפל ו/או לעשות כל שימוש אחר, מכל צורה ומן בחלק כלשהו של האתר ותכניו ללא הסכמת האתר מראש ובכתב.
   
 8. במידה ויש ברשותך מידע אודות תכנים המופיעים באתר אשר מפרים זכויות יוצרים, עלייך לדווח זאת למנהלי האתר באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת: info@zaznoo.co.il
 9. על המשתמשים ו/או המבקרים באתר חל איסור לבצע בו כל פעולה שיש בה כדי להביא לשינוי האתר או כל חלק ממנו. במיוחד אסור לעשות באתר כל שימוש למטרות שאינן חוקיות.
   
 10. על המשתמשים ו/או המבקרים באתר חל איסור על הפצתו של "דואר זבל" ו/או חומר פרסומי מכל סוג שהוא.
   
 11. החברה רשאית להשעות את גלישתך באתר, או למחוק ו/או לערוך פרופיל שיצרת בכל עת וללא צורך בהסכמתך ו/או במתן טעמים להשעיה/מחיקה. מטרת התקנון: תקנון זה בא להבטיח את זכויותיך, זכויות ואחריות האתר והחברה, ונועד להסדיר את היחסים העסקיים והמשפטיים ביניכם. התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין האתר לכל דבר ועניין. גלישה באתר מהווה הסכמתך לתנאי התקנון והצהרתך כי הוראות התקנון ידועות וברורות לך, וכי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה תביעה מכל סוג ומן נגד בעלי האתר ו/או מפעילו ו/או עובדיו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו עקב פעולתם בהתאם לתקנון זה. הנך מתבקש לקרוא את התקנון בעיון ובאופן מלא כתנאי להתקשרות בין הצדדים. מטרת האתר: אספקת מידע אינפורמטיבי על טיולים, נופש, טיסות ולינה בחו"ל לצורך תכנון טיולך לחו"ל ושימוש באתר בזמן הטיול עצמו, וזאת באמצעות טיפים, תמונות וכל מידע רלוונטי היכול לעזור ולתרום להצלחת טיולך בכל יעד שתבחר.

  שימוש באתר:
 12. השירותים והתכנים באתר ניתנים לשימוש כמו שהם (AS IS)ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של השירותים והתכנים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך, או התגובות שיעורר בעקבות פרסומם באתר. שימושך בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.
   
 13. החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים המתפרסמים באתר - תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר ולא תהא אחראית לכל נזק, הפסד, אובדן רווח, אי נוחות, תשלום, הוצאה, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים המתפרסמים באתר.
   
 14. ידוע לך כי תכנים המוצגים באתר בכלל, ותכנים שמקורם במשתמשים אחרים בפרט לרבות המלצות וטיפים פרי עטם של משתמשים אחרים , אינם בגדר ייעוץ מקצועי אלא בגדר המלצה בלבד! החברה אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאותישירות או עקיפות, העלולות להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב פעולה בהתבסס על תכנים אלו. על המשתמש חלה אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן.
   
 15. ידוע לך כי תכנים המוצגים באתר בכלל, ותכנים פרסומיים בפרט, לרבות באנרים, קישורים ממומנים וכל סוג של חומר פרסומי הינם באחריות המשתמש והמפרסם בלבד. החברה אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות ישירות או עקיפות העלולות להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב שימוש או פעולה בהתבסס על תכנים אלו. על המשתמש חלה האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן.
   
 16. הקישורים לאתרים אחרים (links) מתוך האתר נועדו לנוחיות המשתמש בלבד.אין החברה אחראית לתוכנם של אתרים אלה, מהימנותם או תקינותם. הכניסה לאתרים כאמור והשימוש בתכנים המופיעים בהם הינם באחריות המשתמש בלבד. המצאות קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה אמין, מהימן, מלא או מעודכן.
   
 17. מבלי לגרוע באמור לעיל החברה לא תהא אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתרים כאמור ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.

  אבטחת מידע
 18. החברה מיישמת נהלים ומנהלת מערכת לאבטחת מידע אשר מצמצמים את הסיכונים לפריצה בלתי מורשית לשרתים שלה. על אף המאמצים והמשאבים המוקדשים לכך, מובהר בזאת כי החברה אינה יכולה להתחייב כי המידע המאוחסן בשרתי החברה חסין מפני פריצה בלתי מורשית למידע,לרבות לאובדנו ו/או חשיפתו של מידע, תכנים ופרטים אישיים לרבות תמונות, קטעי וידאו, הודעות בפורומים, מודעות לוח יד שניה ומציאת שותפים, בלוגים, תגובות, תוספות גולשים ותוכן גולשים מכל סוג אותם העלת לאתר.

  העלאת תמונות, קטעי וידיאו, שימוש בפורומים, בלוגים, תגובות, תוספות גולשים, מכירת ציוד יד-שניה, מערכת מציאת שותפים, מערכת מיקום וכל תוכן גולשים מכל סוג (להלן: הכל יחד: "מידע ו/או תכנים"):
 19. העלאת מידע לאתר הינה בהתאם לתקנון זה בלבד. החברה אינה אחראית לתוכן המועלה באמצעותך לאתר ועל כן אין בפרסום מידע זה, משום המלצה ו/או הבעת דעה כלשהי של החברה ביחס למידע, מוסרו, אמינותו וטיבו. לחברה הזכות לפסול מידע המועלה על ידך לאתר. כמו כן שומרת לעצמה החברה את הזכות לערוך את המידע המועלה, על מנת שיתאים לצרכי האתר, תכניו ועיצובו. בהעלאת מידע ותכנים לאתר הינך מתחייב בזאת כי: 1. כל המידע ששלחת לאתר הינו אותנטי ונכון במידת האפשר והוא באחריותך המלאה. הינך בעל הקניין הרוחני של המידע ומרכיביו ואין בהעלאתו פגיעה בזכויות יוצרים או בזכות הנגזרת מחוק הגנת הפרטיות התשמ"א - 1981. הצגתו של המידע באתר הינה ללא תמורה, תשלום או תמלוג כלשהו. 2. בהעלאתך מידע ותכנים, באם העלת תכנים הדרושים הסדרת זכויות יוצרים המופיעים בסרטי הוידיאו כגון, התכנים המוזיקליים ו/או בעלי זכויות מבצעים ו/או זכויות תסריט, בימוי וייצוג קולקטיבי, הרי שהינך מצהיר ומתחייב בהעלאתם כי הסדרת זכויות יוצרים אלו נעשו על ידך ועל חשבונך באופן מלא לצורך הצגתם באתר.
   
 20. ידוע לך כי המידע ששלחת חשוף למשתמשים אחרים, ועל כן החברה אינה אחראית לכל סוג של תגובה או תוצאה שתגרם בעקבות תגובותיהם של משתמשים אחרים ביחס למידע שהועלה.
   
 21. כמתחייב מאופי השירותים המוצעים במסגרת האתר, יתכן כי המידע המועלה לאתר, יועבר למפרסמים שונים.
   
 22. אינך רשאי לעשות שימוש באתר לשם העלאת מידע פוגעני, הוצאת דיבה ו/או פרסום לשון הרע, בעל אופי גזעני, או מידע שיש בפרסומו משום פגיעה באתר ו/או בצדדים שלישיים או בעבירה על החוק, או פגיעה בפרטיות, או עידוד מעשה עברה או עוולה כלשהו. אין לפרסם באתר תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או פרסומי ללא רשות בעלי האתר.
   
 23. בהעלאת המידע הינך מעניק לחברה היתר/ רישיון שימוש בלתי חוזר וללא הגבלת זמן, לשימוש במידע בכל דרך שהיא המאפשרת בצפייתו באתר, וזאת ללא כל תשלום או תמורה.
   
 24. אין החברה אחראית למידע או לחלק ממרכיביו לרבות פרטיים אישים, אשר פורסמו באתר ונסרקו ו/או הופיעו ו/או פורסמו על ידי מנועי חיפוש כאלה או אחרים.
   
 25. לענין פרסום תכנים ו/או מידע בלוח מודעות למכירת ציוד "יד שניה" באתר, יובהר כי אין החברה אחראית לטיב המוצרים בלוח ו/או למהימנות המידע ו/או התיאור ו/או התמונות המוצגות של המוצרים ולעסקאות קניה ומכירה המשתכללות באמצעות מידע זה.האחריות לכך הינה שלך ו/או יתר הגולשים באתר (הן מוכר והן רוכש) בלבד.
   
 26. העלאת המידע מהווה אישור לכך כי קראת את התנאים הכתובים לעיל והינך מאשר את הסכמתך לתנאים אלו.
   
 27. למען הסר ספק, בהעלאת מידע ותכנים בניגוד להוראות תקנון זה, הינך מתחייב בזאת לשפות ולפצות את החברה ואת הבאים מטעמה בגין כל הוצאה משפטית ו/או נזק שיגרם לה, בין במישרין ובין בעקיפין עקב העלאת המידע בניגוד להוראות התקנון, לרבות תביעות צדדים שלישיים כנגד החברה. מערכת מיקום מטיילים ואחסון מסמכים מקוון: האתר מציע שירותי העלאת מסמכים מקוון, לרבות אחסונם של מסמכים סרוקים כגון, כרטיסי טיסה, צילומי דרכון, שוברי המחאות נוסעים ואף מעקב אחר הוצאות הכספיות של טיולך לחו"ל. כמו כן האתר מציע שירות "מיקום", בו אתה יכול לדווח על מיקומך בחו"ל, כך שבני משפחתך וקרוביך יכולים להיות מעודכנים היכן אתה נמצא. כאמור לעיל, החברה מיישמת נהלים ופרוטוקולים לאבטחת המידע המאוחסן בשרתיה אשר מצמצמים את הסיכונים לפריצה בלתי מורשית לשרתי האתר. עם זאת למען הסר ספק, החברה אינה מתחייבת כי המידע אותו בחרת לאחסן בשרתי החברה חסין מפני פריצה בלתי מורשית למידע. אובדנו, חשיפתו, או כל נזק אחר שיגרם, במישרין או בעקיפין בעקבות הפריצה אינו באחריותה של החברה ובאחריותך הבלעדית.

  דין חל ושיפוט:
 28. כל מחלוקת שהיא בינך לבין האתר ו/או החברה בשל פעילות באמצעות האתר תתברר בישראל בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב בלבד על פי הדין הישראלי בלבד. האתר ו/או מפעילי האתר ו/או החברה לא יישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית שנעשתה על ידך ו/ או כל גורם אחר שאינו בשליטתם המלאה.

  השימוש במידע:
 29. בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מידע אותו בחרת להעלות לאתר או מידע ופרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו נכנסת לאתרים ועוד. האתר ישמור את המידע במאגריו. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לאתר, ייעשה רק על פי הוראות תקנון זה או בהתאם להוראות כל דין ישראלי - וזאת למטרות המפורטות להלן: כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתרים. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. לשם יצירת אזורים אישיים באתר, שתוכל להתאים להעדפותיך. לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר - לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך. כדי להתאים את המודעות שיוצגו לך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך.
   
 30. האתר רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוניו/או בדואר רגיל ו/או צ'אט ו/או הודעות פרטיות, מידע בדבר שירותיו, וכן מידע שיווקי ופרסומי - הן מידע שהאתר עצמו יפרסם והן מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו על ידי מסירת הודעה בכתב לאתר בדואר ו/או על ידי שליחת דוא"ל לכתובת: info@zaznoo.co.il.
   
 31.  חרף האמור בכל מקום אחר בתקנון זה, האתר ו/או החברה ו/או מפעילי האתר יהיה רשאי להעביר את הפרטים האישיים שמסרת בטופס ההרשמה לאתר (שם + משפחה, כתובת דוא"ל ותאריך לידה) לידי צד שלישי על פי שיקול דעתו של האתר. מסירת מידע לצד שלישי: האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותיך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), בכפוף לתנאים המפורטים בפסקת "השימוש במידע" בתקנון זה ובמקרים המפורטים להלן: 1. אם יינתן צו שיפוטי המורה לאתר למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; 2. כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין האתר. 3. בכל מקרה שהאתר יסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי; 4. אם האתר יארגן את פעילותו במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - האתר יהיה זכאי להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיו, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו. 5. בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של האתר, או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לאתר ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר עמך. 6. במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, יהיה האתר רשאי למסור את המידע לפי הנדרש.
   

התקנון עודכן לאחרונה ביום 8 לחודש מרץ שנת 2011.